Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.

 

>>> porovnání_položek_2021.pdf <<<